Les surnoms des Rhodiens

Photo : Pierre Depessemier

Lorsque Rhode était encore un petit village campagnard, presque tous les habitants avaient un sobriquet. On retrouve ci-dessous une longue liste reprenant une partie de ces noms. Presque chaque nom a une signification particulière. Beaucoup sont issus du dialecte.

Lowee De Burreleeer – Pie Concierge – Patake – Benemuut – Joone Meire – Jan Camion – Joene Faro – Pap Met Suiker – Jefke Leus – Pikke Geit – Den Beitel – Pirre Schoen – Toinke Shopper – Victor De Koetsier – Zotte Jan – Petit Cowboy – Jules De Crememarchant – Jos De Agent – Marie Moor – De Krol – Jean Van Puelle – Jeanne Den Boetter – Julien Kets – Jan Saldoot – Pirre Pneu – Nee Passeis – Pie De Louche – Netke Weis – Rootien – Belleke – Anke Kut – Maria Shopper – Toinke Shopper – Pie Kang – Hainke Klopper – Tiske Van Jas – Staafke Zat – Regebeur – Romain Parijs – De Menne – Jules Mokt Bucht – De Ju – Jef Sossis – Pikke Tuter  – Bene Muut – Pikke Deny – Jan Camion –  Potje Olie – Nene Aisel – Pater – Bene Nuzel – Pauske – Lamme Rik – Janneke Keesboer – Marie Van Trinnepit – Tist Van Brigadeer  – Beneke Knipper – Jean Vanden Beitel – Pikken Teuter – Tischke Den Blok – Susse Nonkel – Choune Stoef – Sjonne Kuul – Betge Gaas – Krumme Katrien – Pirre Schoen – Nee Passijs – Pikke Broek – Tjonke De Plekker – Finneke Blok – Jeanne Kapit – Neeke Van De Swisss – Schone Meir – Wiske Geus – Leza Vanvleeg – Staafke Zat – Anike Iemer – Kleine – Bekke Gaas – Maria Bazaar – Lowe Van Kuul – Adeline Van Koechierke – Den Engel, Den Deuvel, De Paus En De Biscop.Swa Van Chic – Susse Snel – Anke Kut – Nonkel Jom – Marie More – Titte Keu – Tiktak – De Slash – Ree Troel – Friol – Tiske De Wind – Trine Muis –  Schipper –  Kawat –  Nee Paseis – De Waait – De Saucissemaker –  K'smoer Ma Zwet – Poter Tist – Jan Taxi – Bellebauwkes –  Jeanne Van Bellebauwkes – Pit Van De Kapper –  Saint –  Lowee Taxi –  Tuuters – Jaak Vant Bokske – Wenne De Vites – Trinneke Schokker –  Pieke Haan –  Den Bult – Wiske Pei –  Marcel De Waal –  Paule Mansion –  Louise Van Den Baas –  Jean Prugge –  Jean Ket – Pie Snel – Maanneke – Zwet Jeanneke – Pie Kut – Pie De Schijter – Pie Van De Menne – George De Plekker – Georges Van De Flekke – Drei Van De Wiat – Tory Kroket – Jefke Pain – Jeuf Caviet – Den Erleuzemaeker – Ree Trul – De Swiss –  De Wait – Omer Van Den Baord – Pie Kaval – Trobelke Painse – Amour Toujours –  Maria De Française. – Jaike Mair –  Kaube Lail – Louis De Vis Boer – Jommke De Wasser – Cheppe Van Maria Caval – Maaneke – Pie Hamer – Jeanke Smomme – Frans Van Sitta – – Dré Arnol – Polle De Melkboer – Berre Foef – Jacque De Hoes – Manneke – Jul De Creme – Vosse Jul – Berre Gereet, Pei Keu –  George De Woul – Janneke Kaing – Kaweit – Berre Gereet – Dreskeblad – Parangske – Dikke Berre – Tinneke Van Den Europ – Jef De Plekker – Neste Platbroed – Flore Van Stokvis – Nathalie Van Louisa Van Swa Van Chic – Stoffel Van Tinne Van Liza Van Chic – Jeannetye Van Petoze – Jef Gereet – Marie Kareut – Katrien Van Kees–  Julien De Coifeur – Jan Boon –  Jan Congo – Tiete Keu.– Anna Cachot – Posjense – Zwette Maria –  Dei Van De Dikke Tet – Anna Va Goore – Dré Prot – Paploerke – Jeanneke Van De Scheile – Petit Coboy – Louis Van De Platte,Lommelap – Michel Van Den Ekla – Tiske Josse – Zotte Share – ,Vanploerke – Kawoit – Jandesuise – Den Dikke – Jef Pastoor – Anke Muis – Pole De Melkboer – Den Belg – Jean Van Bruionke – Maria De Vos –  Viktor Van Jan Pirrekes – Scherre – Niepaseis – Jos Den Agent – Wiske Kak – Pie Canif – Pauske – Pastoerke – Loweke Van De Gaz – De Stenk – Maree Zonder Broek – De Flokke –  Bette Kartang – Anne Va Goore –  Nesse Va Meke – Susse Members – Flosj De Fakteur  – Schildpad – P Duffy – Jul De Melkboor – Neke Van De Swiss – Jeanneken Boon – Susse De Verbrande – Dolfke – Julleke Tiseghem – Dij Va Pochense – Wis Mostin – Frijke – De Kesse – Jefboegs –  Mathilde Baron –  Maria De Scheve –  Marie Patat – Twist Boskalis – Dikke Nette – Maria Van T,Scherke Jasle – Maria Va Kloet –  Nakke – Loerre – Jef Kaviet – Pijterke  – Berre Foef – Lange Flup –  Bodderke –  Drées Va Jolder – Wis Poline – Louis De Visboor – Maria Van Jul Pisser – 'T Houten Bien – Den Bahon – Lange Rik – Palmier Van Fernand – Van De Moetsewinkel – Pochense –  Jean Van Peutte – Irene Cassis – Pie Patozze – Tioree –  Thoten Bien – Nette Kezze – Jefke Fret – Jeanette Moef – Chericoco – Polleke Frisko – Jomke De Wasser – Tist Va Spits – Fannee Van Bette Kut – Jeanneke Scheit – Pikke Congo – Pikke Vootbal – Jeanne Stella – Jean Van Peulle – Chic Lambik – Nette Pitse – Gust Va Toone – Jef Den Bril – Tetke Bloot – Pijol  – Jefke Hoeillaut – Paploerke – Den Boelt – Beenentuute – Tishke Muis – Emma Van Jeje – Jean Pal–Ale – Jakke –  Polle Va Jakke –  Pitterke Pette –  Petter – Klara – Den Boult – Charles Trente – Charles Trenet – Annake Van Den Dragonder – Jean Van De Scheele – Wispoline – Trine Muis – Schipper – Kawat – Meine Kajas  – De Wait – De Saucissemaker –  K'smoer Ma Zwet – Poter Tist – Jan Taxi  – Nathalie Van Louisa Van Swa Van Chic – Tinne Van Liza Van Chic – Jeannetje Van Petoze – Jef Gereet – Staaf Van De Preter – Piet Van De Kapper – Katrien Van Kees – Julien De Coifeur – Jan Boon – Anna Cachot – Nééke Prot –  Margherite Van Colla Posjense – Zwette Maria –  Dei Van De Dikke Tet – Anna Va Goore – Neleke Pagat – Paploerke, –  Eanneke Van De Scheile – Louis Van De Platte – Lommelap – Michel Van Den Ekla – Tiske Josse – Zotte Share – Vanploerke – Pikke Voetbal –  Kawoit –  Jandesuise –  Den Dikke – Anke Muis – Mare Laweit – Jean Van Bruionke – Wanne God – Loewieke Radar – Flosj De Fakteur  – Schildpad – Jefke Fret Lambik – Nette Pitse, Gust Va Toone – Jef Den Bril – De Krak – Zotte Charel – De Jojo – Marie De Vleeger –  Willy Dekeutte – Jef Van Jules Van Pajke – Pie Kwik – Den Boult – Charles Trente – Annake Van Den Dragonder – Jean Van De Scheele – Pie De Schijter – Pie Van De Menne – George De Plekke –  Georges Van De Flekke – De Swiss – De Wait – Pieken Haan – Omer Van Den Baord – Pie Kaval – Trobelke Painse – Amour Toujour – Maria De Française – Jaike Mair –  Kaube Lail – – Lange Rik – Pieke Pupke – Tis Boskuil – Frans Va Ma Tuus Loewieke Radar – Keu – –  Twist Boskalis – Maria Van T,Scherke Jasle – Maria Va Kloet – Nakke – Loerre – Jef Kaviet – Bodderke Van Op Den Dries – Drées Va Jolder – Wis Poline – Maria Van Jul Pisser – Palmier Van Fernand – Thoten Bien – Jeanette Moef – Chericoco – Trinette Van Den Aare –  Jeanne Lul –  Trinne Soerre – Beene De Kap – Den Boutter – Matil Stoef – Jef Champagne  – Koube Lel – Zille Sperres – – Chic Lambik – Jean Pal–Ale – De Krak – Jakske Zeep – Fons Krol – De Dikke Tet – Pieke Dou – Jeanneke Kang – Gène Va Roisekes – Nee Passais – Pie Passais – Kawait – Eda Van De Visboor –  Zuster Patrak – Den  – George De Plekke – Georges Van De Flekke – Nééke Prot –  Margherite Van Colla  – Posjense – Zwette Maria – Dikke Tet – Jean Van Peutte – Pie Patozze – Thoten Bien – Meeneken Bodink – Rosine Sezout – Faplurke –  Anna Van Goare – De Roentien – Cassis – Catherine Louckx – Catherine Van Ainke Iemer Van – Reke Troul – Pie Kann  – Luppe – Paleale – Wis Van Swoiske, De Krumme – 'Cigarkes' – Vosse Flup – Nette Kezze – Jeanette Moef – Chericoco – Tist Va Spits – Fannee Van Bette Kut – Scheit – Trinette Van Den Aare –  Jeanne Lul – Jakske Zeep – Den  – George De Plekke – Georges Van De Flekke – Nééke Prot –  Margherite Van Colla  – Posjense – Zwette Maria – Dei Van De Dikke Tet – 'Cigarkes – Wis Van Swoiske – De Krumme – Cigarke – Maria Platbrood – Polle De Melkboor – Michel Van Catherine Van De Vlieger – Maria Van Maree Van Sussemiskes – Sabine Van Flikker  – Keezecom –  Bette Jijip – De Vlorevifj –  Keszeke  – Nele Van De Swis –  Jan Moech – Jeanneke Krol – Jakske Zeep – De Dikke Tet – Willy Dekeutte Jules Van Pajke – Vosse Bertha – De Schele – T Vlore Vijlke – Bokske –  Trine Souris – Tishke Muis – Chic Lambik – Nette Pitse, Gust Va Toone – Jef Den Bril – Tishke Muis – Pie Patozze –  Thoten Bien –Jeanneke Scheit –  De Karre – Sabine Van Flikker – Stamatula – Swa Va Juus –  Jommeke Schipper – Bere Pail Den Leube  – Pierre Van De Champetter – Jeanne Batard – Jakske Zeep– Chic Lambik –  Jef Van ’T Water – Wis Bejoaed – Guske Van De Elentric –  Jeanke Zat – Jeanne Van Stokvis –Jef Van De Fox – Sjeoone Kuul – Flosj De Fakteur –  Jeanke Zat – Goeie Dump – René Van Den Blok  – Wis Bejoad – Pikke Roed – Wis Bejoad – Guske Van De Elentric – Jeanke Zat – René Van Den Blok – Pikke Roed – Jeanne Van Maree Prot – Meine De Pèr – Drei Van De Kloeke – Jean Zat – Leutenant